e-Content Plus

Administracja samorządowa zobowiązana jest dziś do wprowadzenia nowych metod i narzędzi wspomagających zarządzanie informacją ( treścią) wymienianą pomiędzy urzędem, a obywatelami, instytucjami i podmiotami gospodarczymi. Wynika to z nowych uregulowań prawnych, potrzeby usprawnienia pracy urzędu, lepszej obsługi interesantów, podniesienia efektywności działań, konkurencyjności w przyciąganiu inwestorów, przejrzystości działań publicznych itp. Większość dotychczasowych wdrożeń systemów informatycznych dotyczyła zadań rzeczowych urzędu ( systemy ewidencyjne, systemy podatkowe, systemy finansowo-księgowe itp.). Obecnie dla osiagnięcia nowych celów konieczne jest wprowadzanie systemów klasy "e-administracja" z usługami udostępniania informacji zdalnie oraz możliwością bieżącego monitorowania stanu spraw i korespondencji.
PPUH Plus Sp. z o. o. od wielu lat działa na rynku administracji publicznej i posiada duże kompetencje w tym zakresie. Współpracujemy z ponad 150 Urzędami Miast i Gmin, Starostwami Powiatowymi z Wielkopolski oraz z innych regionów kraju. Pozwoliło to nam na opracowanie nowych systemów wspomagania zarządzania administracją samorządową ze szczególnym uwzględnieniem procesów zarządzania obiegiem dokumentów i spraw. Zbudowaliśmy nowoczesny system pod nazwą "e-Content Plus" zgodny z architekturą "services oriented" z wykorzystaniem platformy oprogramowania "open source". Tym samym spełniamy najnowsze tendencje i wskazania w zakresie technologii i funkcjonalności systemów wpomagania zarządzania dla administracji publicznej określane w dokumentach polskich takich jak "Strategia budowy społeczeństawa informacyjnego e-Polska" , czy dokumentach europejskich przyjętych np. w programie "e-Europe 2005".
Celem tego systemu jest zapewnienie sprawnego działania urzędu zgodnie z wymogami Instrukcji Kancelaryjnej oraz przygotowanie wszelkich uchwał i zarządzeń tworzonych i realizowanych w urzędzie do ich publikowania m.in. w ramach Biuletynu Informacji Publicznej (BiP).
System składa się obecnie z dwóch modułów :
 • e-SoS - system obsługi spraw i korespondencji
 • e-R@Z - system tworzenia i publikowania prawa lokalnego.
 • Docelowo system ten będzie rozwijany o kolejne moduły wspomagania zarządzania jakością i w połączeniu z usługami portalowymi o moduł zdalnej obsługi wszelkich spraw z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Jest to system otwarty umożliwiający dalszą rozbudowę i wymianę danych zgodnie z otwartymi standardami światowymi. System "e-Content Plus" może współpracować z oprogramowaniem portalu internetowego oferowanego przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych i stanowi bazę dla sukcesywnego wdrażania pełnych usług "e-administracji" (upublicznianie informacji zgodnie z warunkami ustawowymi i rozporządzeniem w sprawie BiP, obsługa standardowych formularzy, monitorowanie spraw, docelowa obsługa transakcji).


  e-SoS nowoczesny system zintegrowanej obsługi spraw i korespondencji  System e-SoS zapewnia kompleksową obsługę procesów obiegu spraw i korespondencji w urzędach administracji publicznej zgodnie z wymaganiami Instrukcji Kancelaryjnej oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. W przypadku zastosowania systemu w innych instytucjach i przedsiębiorstwach istnieje możliwość definiowania własnych słowników spraw i słowników pomocniczych. e-SoS jest systemem klasy "back-office" umożliwiającym docelowo zastosowanie usług określanych mianem "e-administracja".

  Funkcje:
  • Kompatybilność systemu z wewnętrzną instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt ( jeżeli obowiązuje)
  • Definiowanie struktury instytucji oraz możliwość jej modyfikacji (zarządzanie użytkownikami, tworzenie grup, dedykacja użytkowników do kilku grup, zarządzanie uprawnieniami)
  • Zarządzanie korespondencją i dokumentami (rejestracja, wprowadzanie, weryfikacja, edycja, przeglądanie, archiwizacja, tworzenie wzorców, tworzenie pism, współpraca z systemami skanowania dokumentów, współpraca z oprogramowaniem typu Office, obsługa procesu od "wejścia do wyjścia " z podziałem na proces : rejestracji, dekretacji na pracowników, przekazywania do innych komórek organizacyjnych, rejestracja korespondencji zewnętrznej w kancelarii ogólnej i/lub w komórkach organizacyjnych, pełna obsługa korespondencji wewnętrznej, obsługa korespondencji wychodzącej przez kancelarię ogólną i/lub komórki organizacyjne, obsługa plików z dokumentami w formie po skanowaniu i tekstowej, obsługa ( metryka) pism wchodzących, wychodzących i dokumentów wewnętrznych w kancelarii i komórkach organizacyjnych, wielopoziomowa dekretacja, wyszukiwanie dokumentów wg różnych atrybutów, obsługa dokumentów otrzymywanych lub wysyłanych pocztą elektroniczną, faksem sieciowym, generowanie standardowych odpowiedzi na pisma wchodzące na podstawie wzorców definiowanych w systemie ( opcja)
  • Monitorowanie procesów kontrola terminów załatwiania spraw, standardowe i indywidualne ustawianie wartości krytycznych (terminów) dla spraw, informacja o przekroczeniu dopuszczalnego progu dla wybranych wartości krytycznych, kontrola procesu archiwizacji, przeglądanie spraw w toku,
  • Zarządzanie sprawami obsługa Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (JRWA) i/lub własnych słowników spraw, obsługa listy spraw i teczek, łączenie dokumentów w sprawy i teczki, system zarządzania użytkownikami i uprawnieniami, monitoring stanu realizacji sprawy, koordynacja zadań realizowanych przez kilka komórek jednocześnie, system akceptacji i potwierdzeń
  • Raportowanie systemu obiegu dokumentów i spraw raportowanie na poziomie grupy, na poziomie kierownictwa, generowanie raportów statystycznych, analityka i synteza systemu
  • Rejestry specjalne wydzielenie rejestrów spraw specjalnych i ich obiegu (np. rejestr skarg)
  • Archiwizacja dokumentów archiwizacja dedykowana i automatyczna, dostęp w sposób ciągły do dokumentów bieżących i archiwalnych, wykorzystanie różnych nośników archiwizacji, obsługa dokumentów usuniętych z archiwum, tworzenie kopii bezpieczeństwa
  • Współpraca z SZBD możliwość importu i eksportu danych z istniejących aplikacji ( wg ustaleń z autorami aplikacji)
  • Standaryzacja polskojęzyczny interfejs z użytkownikiem, polskojęzyczne wartości danych przechowywanych w systemie
   ( sortowanie, reprezentacja dat, liczb) polskojęzyczna dokumentacja użytkowa, aktualizacja w standardzie XML
  • Możliwość indywidualnego strojenia i modułowej rozbudowy systemu

  e-R@Z wspomaganie procesu tworzenia i publikowania prawa lokalnego  System e-R@Z zapewnia kompleksową obsługę procesu tworzenia, gromadzenia, wyszukiwania i eksportu wszelkich projektów, uchwał, zarządzeń, postanowień i decyzji oraz eksport danych do witryny internetowej zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o Dostępie do Informacji Publicznej. System jest przeznaczony dla administracji publicznej, banków, instytucji i przedsiębiorstw. W systemie uwzględnia się zmiany określone ustawą z dnia 15 lutego 2002 roku - o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa.

  Funkcje systemu
 • Tworzenie bazy projektów uchwał, zarządzeń, postanowień, decyzji (Rada, Zarząd, Prezydent, Burmistrz, Dyrektor)
 • Tworzenie bazy uchwał, postanowień, decyzji, zarządzeń, sprawozdań
 • Tworzenie rejestrów posiedzeń, interpelacji, protokołów
 • Monitoring procesu tworzenia prawa lokalnego
 • System akceptacji, kontrola systemu aktualizacji
 • Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami
 • Praca grupowa
 • Pełne zależności pomiędzy tworzonymi aktami prawnymi
 • Rozbudowany system sortowania i przeszukiwania baz
 • Rozbudowany kreator raportów
 • Bezpieczna replikacja wybranych aktów prawnych do witryny internetowej
 • Relacyjna przeglądarka aktów prawnych
 • Możliwość indywidualnego strojenia i rozbudowy systemu
 • Integracja z innymi modułami "e-Content Plus"
 • Zarządzanie aktualizacjami aplikacji.

 • Opis systemu

  System pozwala na tworzenie wszelkich baz dokumentów prawnych typu: uchwały, postanowienia, zarządzenia, decyzje, sprawozdania oraz rejestrów protokołów, posiedzeń, interpelacji.
  Wspomaga pełen proces tworzenia, aktualizacji, raportowania i publikowania treści w/w dokumentów.
  Aplikacja pozwala na tworzenie słowników określających dziedzinowo zakres przynależności tworzonego aktu, słowników pomocniczych opisujących dodatkowe uwagi, podział na komisje i grupy wnioskodawców i odbiorców, podpowiedzi systemowe.
  Monitorowanie procesu tworzenia i wykonania aktu wewnętrznego jest możliwe przez selektywny wybór i raportowanie oraz stały podgląd do baz na każdym poziomie z uwzględnieniem posiadanych uprawnień.
  Kreowanie raportów jest dynamiczne zgodnie z definicją zakresu wyboru wyszukiwanych treści i określonym zakresem zawartości raportu.
  Interfejs graficzny z aplikacją zapewnia łatwość obsługi systemu i jest intuicyjnie zgodny z powszechnie obowiązującymi umiejętnościami użytkowników korzystających ze środowiska MS WINDOWS.
  Wprowadzono pakiety uprawnień określających każdego użytkownika aplikacji, jego przynależność do grupy (wydział, referat, departament), poziomy uprawnień i zakres uprawnień do poszczególnych baz.
  Wszystkie operacje w systemie e-R@Z są rejestrowane w zakresie identyfikacji użytkownika oraz czasu.
  Każdy akt w systemie e-R@Z może się składać z dowolnej liczby dokumentów (plików) w dowolnym akceptowanym komputerowo formacie.
  Akceptacja poprawności dokumentu w systemie e-R@Z jest realizowana przez potwierdzenie osób posiadających wymagane uprawnienia (radca prawny, naczelnik wydziału, dyrektor departamentu).
  Publikowanie danych w systemie e-R@Z jest organizowane przez kontrolowany proces replikacji do witryny internetowej.

  Technologia systemu

  System "e-Content Plus" jest zbudowany zgodnie z najnowszymi otwartymi standardami budowy aplikacji dla administracji publicznej i technologiami umożliwiającymi modułową rozbudowę, wymianę danych z innymi systemami, udostępnianie danych poprzez usługi intranetowe i internetowe. System cechuje:
 • nowoczesna architektura systemu "client-WEB"
 • środowisko sieciowe MICROSOFT, LINUX, NOVELL
 • serwer bazy danych SQL
 • aplikacja WEB-owa
 • interfejs klienta - przeglądarka internetowa
 • interfejs graficzny
 • praca w intranecie i ekstranecie
 • bezpieczny system sieciowy z dostępem dial-up, VPN, SSL.


 • Nasza oferta:

  Oferujemy pełne wdrożenie systemu "e-Content Plus" w dowolnym urzędzie administracji publicznej. Określamy zakres funkcjonalny i procesowy dla danego urzędu i możliwość indywidualnego strojenia systemu. Dostarczamy razem z systemem niezbędna platformę sprzętową i systemową ( system operacyjny, system bazy danych). W przypadku istnienia wymaganego środowiska systemowego , konfigurujemy je zgodnie z potrzebami aplikacji. System "e-Content Plus" może być dostarczany i wdrażany modułowo ( oddzielnie każdy z systemów). Zapewniamy właściwe szkolenie użytkowników zgodnie z wymaganiami i uprawnieniami dla danego stanowiska pracy w systemie. Zapewniamy ciagły nadzór aplikacji, zdalne zarządzanie zmianami , umowę opieki autorskiej.
  Warunkiem wdrożenia pełnego sytemu jest instalacja serwera aplikacji w sieci komputerowej urzędu. Serwer ten może być zbudowany na bazie systemu MS WINDOWS lub systemu LINUX. Może to być serwer współdzielony z innymi aplikacjami o ile jego konfiguracja zapewni wymaganą wydajność i bezpieczeństwo przetwarzania. Dla potrzeb pełnego systemu wymagany jest serwer w konfiguracji klasy: procesor INTEL PENTIUM 4, pamięc RAM 512 MB, dyski SCSI ( 2xHDD lub macierz dyskowa). Dla użytkownika systemu wymagane jest stanowisko sieciowe z systemem MS WINDOWS i przeglądarką internetowa typu Internet Explorer.
  Cena systemu jest każdorazowo określana w zależności od zakresu wdrożenia oraz spełnienia wymaganych warunków instalacji.
  Wdrożenia systemu "e-Content Plus"

  • Urząd Gminy w Jarocinie
  • Urząd Gminy w Szydłowie
  • Urząd Gminy w Międzychodzie
  • Urząd Gminy w Rawiczu
  • Urząd Miasta w Luboniu
  • Urząd Gminy w Ostrowie Wielkopolskim
  • Urząd Gminy w Trzciance
  • Urząd Gminy w Wągrowcu
  • Urząd Miasta w Wągrowcu
  • Urząd Gminy w Komornikach
  • Urząd Gminy Przygodzice
  • Urząd Gminy Krzykosy
  • Urząd Gminy Kostrzyn
  • Urząd Gminy w Koźminku
  • Urząd Miasta i Gminy Nowe Skalmierzyce
  • Urząd Gminy w Mosinie
  • Urząd Gminy w Pniewach
  • Urząd Gminy Tarnowo Podgórne
  • Urząd Gminy w Kórniku
  • Urząd Miejski w Puszczykowie
  • Urząd Gminy Kleszczewo
  • Urząd Miejski w Chodzieży
  • Urząd Miejski w Stęszewie
  • Urząd Gminy w Czarnkowie
  • Urząd Gminy w Jastrowiu
  • Urząd Gminy w Kwilczu
  • Urząd Gminy w Grodzisku Wielkopolskim
  • Starostwo Powiatowe w Chodzieży
  • Starostwo Powiatowe w Wrześœni
  • Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
  • Starostwo Powiatowe w ŒŚrodzie Wielkopolskiej
  • Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
  • Starostwo Powiatowe w Jarocinie
  • Starostwo Powiatowe w Wolsztynie
  • Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "WINOGRADY"
  • MERAZET S.A. w Poznaniu